Art Judaica

בזה הבית תשרה הברכה,
בזה הבית תשכון השכינה,
יבורך הבית הזה
בברכת שמים
ויהא כעץ שתול
על פלג מים.
אהבה ורעות בו
יחברו חדווה וששון
בו ישרו פרנסה ברכה
והצלחה גם רינה
צהלה ושמחה.

ברכת הבית

 טפט מעוצב מוינוריט לפלדלת  

דלתות מעוצבות

עיצוב סלונים,סלונים מודרניים ,סלונים מחיר ,עיצוב פלדלת ,